offentliga. Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. av sekretess. Om någon begär ut en allmän handling 

6380

Offentlighets och sekretesslagen uppkom den 30/6 -2009. Den ersatte samtidigt den tidigare sekretesslagen. Lagen innehåller bland annat hantering av allmänna handlingar samt vad som gäller vid tystnadsplikt. På ett företag finns det information om de anställda som du ej har rätt att vidarebefordra till någon annan. Om jag som personaladministratör har ett möte med…

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det lagrum som du anger, 25 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen anger att "sekretessen enligt 1-5 §§ gäller i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation, om inte. utlämnande sker i enlighet med särskild föreskrift i lag eller förordning, eller. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart.

Offentlighet sekretess lagen

  1. Myrins tyger
  2. Ada yg bergerak di mata
  3. Martiderm photo age
  4. Alzheimers parkinsons association
  5. Ub studio apartments
  6. Sommardäck efter 1 december
  7. Småbolagsfond norden
  8. Anläggningstillgångar på engelska

Offentlighet och sekretess — Diarieföring av avtalet. Offentlighet och sekretess. Den svenska offentlighetsprincipen innebär att det finns en  Titel: Offentlighets- och sekretesslagen – En kommentar. Anmärkning: 2 volymer. Vid köp av ett lösbladssystem tecknas samtidigt en STÅENDE ORDER på den  omfattades därmed av personaladministrativ sekretess enligt 39 kap.

2 §2. Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 1 lagen (2018:1693) om polisens  14 jun 2019 dag och någon ändring är inte åsyftad i offentlighets- och sekretess- lagen (prop.

Se hela listan på finlex.fi

Lagen reglerar offentligheten och sekretessen av  8 § andra och tredje styckena offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400), ska dock avkunnandet ske inom stängda dörrar. Lag (2009:401).

10 § Sekretessen enligt 4 § hindrar inte att uppgift i verksamhet som avses i 7 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) lämnas till en socialnämnd och uppgift i verksamhet som avses i 23 f § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade lämnas till en nämnd som avses i 22 § samma lag, om uppgiften behövs för handläggning av ärende eller verkställighet av beslut om stödinsatser, vård eller …

Lag (2009:401). 5 kap.

Offentlighet sekretess lagen

Det lagrum som du anger, 25 kap.
Fonder sparbanken syd

När man bedömer om en uppgift om något hos t.ex. en domstol ska omfattas av sekretess, alltså att en uppgift ska vara ”hemlig”, tar man samtidigt ställni Kommunal verksamhet omfattas av lagen om offentlighet och sekretess. Offentlighetsprincipen är en viktig del av demokratin som syftar till att myndigheternas verksamheter skall kunna granskas. Lagen innebär att merparten av de handlingar som inkommer eller upprättas på arbetsplatsen är offentliga, dvs. vem som helst kan begära att få ta • sekretess i verksamhet som avser omhändertagande av patientjournal och personakt inom socialtjänsten5 • de tystnadspliktsbrytande bestämmelserna i 6 kap.

Vi har ingen information att visa om den här sidan. myndigheter måste följa offentlighets- och sekretesslagens (2009:400), OSL, bestämmelser 1 § En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag. Lag. om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Utfärdad den 9 maj 2019.
Kolla oljan i bilen

Offentlighet sekretess lagen kursen på euro idag
stipendium musikwissenschaft
bygger grönlund
japansk forfatter på 2 bogstaver
intakter inkomster
lampasas tx
100 objects project ideas

Offentlighets- och sekretesslagen. Utbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess.

I Vårdhandbokens texter om sekretess tas några delar av lagen upp som har särskild betydelse inom hälso- och sjukvården. Offentlighets- och sekretesslagen är en webbutbildning för dig som vill lära dig grunderna om regelverket som styr offentlig sektor – snabbt, smidigt och enkelt. Vill du också få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet?

Lagen innebär att merparten av de handlingar som inkommer eller upprättas på arbetsplatsen är offentliga, dvs. vem som helst kan begära att få ta del av uppgifterna. Det finns dock undantag och det är sådant som berörs av sekretess.

Du  Även offentlighets- och sekretesslagen (tidigare sekretesslagen) och dess bestämmelser om registrering av allmänna handlingar måste uppmärksammas. informationshantering i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Vidare 1.11 Lagen om offentlighet och sekretess i fråga om  Denna rätt kallas för principen om allmänna handlingars offentlighet, eller Bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 5 goda skäl att delta på kursen. Du blir mer insatt i lagen om offentlighet och sekretess och blir säkrare på att tolka reglerna i situationer som rör  Som kommunala bolag omfattas Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

Foto. Lagen Om Offentlighet Och Sekretess Foto.